top of page

ทัวร์เที่ยวแอฟริกาใต้เอง (ดูปลาวาฬ)

ทัวร์แอฟริกาใต้ (ทัวร์ South Africa) ชมปลาวาฬที่เมืองที่มีชื่อเรื่องการดูปลาวาฬอันดับหนึ่งของโลก
1 คืน 1 วัน (เป็นแพคเกจเพิ่มเติมจากแพคเกจ 1, 2 และ 3) MIn 2 คน
เทียวCape Townเคปทาวน์ด้วยตนเอง
PROGRAME:
-     ออกเดินทางหลังรับประทานอาหารเช้าที่ B&B
-     ขับผ่าน Sir Lowry's Pass และแวะดูวิว Panorama บนเนินเขาสู่อ่าวด้านล่าง สวยมาก 
-     ถึงเมือง Hermanus เมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ Whale watching อันดับ 1 ของโลก เนื่องจากสามารถมองเห็นปลาวาฬได้อย่างชัดเจนที่สุดในโลกแม้ว่าคุณจะแค่ยืนอยู่ริมทะเล (ในฤดูปลาวาฬ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโชคค่ะ นอกจากเรื่องปลาวาฬแล้ว Hermanus ยังเป็นเมืองตากอากาศชายทะเล ที่มีชื่อเรื่องชายทะเลที่งดงามและอากาศที่สดชื่นดั่งแชมเปญ
       ทุกๆหน้าหนาวชึ่งเป็นหน้าปลาวาฬของที่นี่จะมีปลาวาฬประมาณกว่า 100 กว่าตัว ว่ายนํ้ามายัง Hermanus เพื่อมาผสมพันธ์

-  ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันและเพลิดเพลินกับร้านค้าต่างๆในตัวเมือง 

- ขึ้นเรือไปดูปลาวาฬอย่างใกล้ชิดให้เห็นแบบ Close up หางเป็นหาง ตัวเป็นตัว กันไปเลย นอกจากนั้นถ้าโชคดียังอาจมีโอกาส ได้เจอกับเหล่าปลาโลมา แมวนํ้า Sun fish หรือสัตว์นํ้าที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น

 

 

PRICE INCLUDES:

ค่าที่พักแบบบูติค 3 stars ค่ารถนําเที่ยว ค่าเรือท่องเที่ยว ค่าคนนําเที่ยวบนเรือ (ภาษาอังกฤษ)

 

หมายเหตุ:

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางตํ่ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากเหตุสุดวิสัยต่างๆดังนี้ สายการบินDelay ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อจราจล อุบัติเหตุ ฯลฯ แนะนําให้ซื้อ Traveling Insurance ไว้ก่อนการเดินทางค่ะ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของท่านได้มากที่สุดและทางเราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านได้ชําระมาแล้ว

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้า wheelchair และเด็กอายุตั่ากว่า 4 ปี

บ.

บ.

1
days
(July-Dec)
เฉพาะหน้าปลาวาฬ

ต่อคน

(Groupไป 2 ​คน)

ต่อคน

(Groupไป 3 ​​คน)

9,300

9,000

บ.

 ราคารวม ทัวร์ & ที่พัก 1 คืน

July- August

ต่อคน

(Groupไป 2 ​คน)

ต่อคน

(Groupไป 3 ​​คน)

10,000

9,300

บ.

 ราคารวม ทัวร์ & ที่พัก 1 คืน

Sep-Dec

** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม Exchange rate **

  • Google+ Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Facebook Basic Black
bottom of page